Referat Årsmøde for 2020 afholdt i Lyngbakkerne 17-04-2021

 

Der er stor tilslutning ca. 45 personer

 

Joan Hansen

Godt samarbejde både politisk og personligt

Danmarks vildeste kommune

HK har hvert år en del aktiviteter for at fremme biodiversiteten

Der skal over de næste år rejse flere skove, naturarealer med helårsgræsning.  Udvikling af den blågrønne eng

Der er ændret slånings praksis i kommunen.  Man er i gang med flere blomsterenge

Mere vild natur er godt for blomster og dyr, men også for mennesker

Et vildere Danmark er et skridt mod et bedre klima.

DK 2020 klimapartnerskab

Herning er med i DK 2020, omkring netto mål omkring 2050

Der skal sættes delmål for 2030 - og 70 % reduktion her.

Der skal laves handlingsplan for de enkelte sektorer

Klimahandlingsplanen skal være godkendt 2022

Regnskabet viser at 1990 / 2018 er der sket et væsentligt fald i CO2 udledningen.

Indsatserne er ex skovrejsninger

Herning kommune har været klima kommune gennem flere år,og har gjort en stor indsats for at reducere CO2 udledningen. 

 

Stråsø plantage

Herning Vind hede / Stråsø plantage som naturpark

Det er naturbeskyttelses områder.

Der er heder, klitter enge.  Der er mange forskellige rødlistede arter i området.

Ex kobjælden. Som tilhører ranunkelfamilien

Vi afventer naturnationalparker vedtages i folketinget

Vi håber på besøg af miljøministeren til maj hvor fremtiden skal diskuteres

Storå

 

1000 km vandløb der løber gennem kommunen-

Det er vigtigt der samarbejdes på tværs af kommunen omkring vandløbene
Der er gennem en periode arbejdet på en Storå komite, der skal sikre fremtidig håndtering af vandløbene

Etablering af denne komite er til politisk behandling i de 3 kommuner.
DN inviteres til at deltage i det vigtige arbejde.

Faste punkter på årsmødet.

Valg af dirigent.

Johs Poulsen blev valgt.

Årsmødet.

Formaliteter vedr. årsmødet. Indkaldelse er sket rettidigt.

Årsmødet følger de retningslinjer der er udstukket for afholdelse af årsmøder i DN lokal afdelinger.

Formandens beretning.

 

2020 beretning

Grundet Covid-19 situationen afholdes mødet først nu

KE ’s første årsberetning.

DN Herning ønsker at blive mere synlige i fremtiden, og ønsker at opbygge en kreds af aktive frivillige.

Året har været specielt, da flere aktiviteter har været umulige at gennemføre pga. Covid 19

Der har været et godt samarbejde med Biblioteket, bla. med DN ’s dejlige Danmark, Igen har Covid 19 sat en bremser på det

Medlemssituationen 985 medlemmer pr 01-09-2020
Men der er kommet ca. 50 ny medlemmer over det sidste ½ år

Der er ca. 130.000 medlemmer på landsplan

Der er gennemført affalds indsamling. For 2 år siden overtog DN Herning arrangementet omkring naturens dag i Løvbakkerne, der er opbygget et godt hold omkring dette arrangement.

Sidste år var der ca. 700 deltagere. Det var denne gang fra kl. 10:00 til sidst på eftermiddag for at tilgodese alle aldersgrupper. Der var 5-6 aktiviteter til familierne, med flere foreninger.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og 3 suppleanter. Vi holder møder ca.  hver 5/6 uge.

I det forgange år har vi også holdt møderne i det fri eller via Zoom.

DN Herning er medlem af grønt råd, og grundvandsrådet i Herning kommune.  Og flere andre netværk.

Dette giver mange gode kontakter. Ligeledes er der et rigtig godt samarbejde med Herning kommune.

DN syntes Herning kommune halter lidt bagefter på det grønne område, men håber vi sammen kan få det løftet lidt fremadrettet.  DN vil forsøge at give et grønt håndtryk ved kommunevalget her i efteråret.

Der er som altid nogle sager vi arbejder med i DN, det er lidt op og ned mht. antal.  Der er bl.a. indgivet høringssvar til det nye solcelleanlæg uden for Haderup. Der har været noget omring mark vandings boringer DN også har været inde over.  Sinding - bygning af en hal, til behandling af Heste.  En stor sag der er afsluttet er Rind plantage, med alt det affald der er blevet læsset af derude.  Det har været Bruno der i DN har været tovholder på dette.  Det har bl.a. resulteret i en anderledes behandling af bygge affald fremadrettet.

Der var Ginnes Skovgård Dambrug der var ved at fylde de gamle fiskebassiner op, men her reagerede Herning kommune hurtigt, og besøgte området med det samme.

Vi sætter en stor ære i at vi reagerer hurtigt når der kommer henvendelser. Der har også været en henvendelse fra borgerforeningen vedr. nedgravning af mink i Stråsø plantage.  DN havde en ekspert tilknyttet som udarbejdede en mail der beskrev, at der umiddelbart ikke var fare for miljø og grundvand.

Træfældning ved HP Hansen vej, her var der god dialog med Herning kommune. De træer der er til fare for trafikken mv bliver fjernet, men det ser ud til resten bliver stående.

En tidligere stadsgartner har været inde over.

Tak til formanden.

Peter Novak:  Tak for fyldestgørende beretning.  Der er peget på en udfordring med at få nye medlemmer.

Ex Rind Plantage sagen kunne have været grebet anderledes an.  Der var muligvis nogle ting man kunne stille til Joan, men nu er hun desværre gået hjem.  Sagen i Rind ser ud til at miljøsvineriet bliver fjernet og affaldet håndteret korrekt.  En partner i dette er DN - som kan gå ind og gøre noget - i samarbejde med aktive medlemmer rundt omkring.

Esben: Hvordan forhindrer vi det i Holing, at grave 2 søer sammen mister vi Hernings bedste badesø. 

Herning kommune siger de er en grøn kommune, men man anlægger den ene kunststofbane efter den anden.  Mikroplast fra disse baner udledes til miljøet.  Sprednings korridorer for fauna.  Der fældes gamle træer og buske langs offentlige veje og stier, og dette går ud over spredningen i faunaen.

 

Lisbeth Lundby:  Tilslutter sig Peter Novaks indlæg.  Nyhedsbreve, igangværende sager eller andet for at sprede kendskabet til DN i Herning.  Det var en billig omgang fra Joan, Herning kommune halter lidt bagefter omkring natur tiltag, også omkring truede arter.

Råder bestyrelsen til når de skal udrulle vild med vilje at få aktiveret medlemmerne.  Omkring HP Hansensvej hvor man ser på biodiversiteten mener Lisbet ikke der er det helt store…

Det handler også lidt om kulturen,men hvad med natur inden i byen,  og det kræver en kultur ændring

Omkring fuglsang sø vosker der en fredet plante, som blev flyttet. 

Tina M : Svar til Lisbeth.  Det er meget svært at aktivere medlemmer

Hvis kommunen giver sig selv lovliggørelse i sager, er der mulighed for at klage.

KE Svar til Peter Novak:  Omkring Rind plantage har KE talt med Herning kommune, og det er bekræftet at    alt affald er fjernet og afleveret på registreret sted, omkring 700 T

Det er Formanden der tegner DN.

Holing Sø: Det er ca. 2 måneder siden der var møde med kommunen, DN var sammen med DOF ude at se på området.  Der blev afleveret nogle forslag til Kommunen og der er endnu et møde 27-04-2021.

Høringsperioden er netop slut og DN har indsendt høringssvar.  DOF har ligeledes indsendt høringssvar.  Det er en vigtig lokalitet for trækfugle. Det vil derfor blive svært at finde erstatnings områder.DOF har vægtet at det er et helt unikt område.  Hvis kommunen giver sig selv dispensation. Må DN evt. sammen med andre Indsendes en klage

Man er meget tilfredse med DN’s arbejde i sagen.

Både DN og DOF’s sekretariater er knyttet til sagen

Det koster 60 MIO at grave søen.DOF har opfordret til at disponere anderledes.

Peter Novak: Holing igen. Vi kommer lidt ind på hvad er natur. For år tilbage lavede man en jordbunke hvor der kom svaler ind, som gjorde man ikke umiddelbart kunne fjerne bunken igen, Tilsvarende her - der er opstået noget der har øget dyrelivet i området som nu er helt unikt.

Der kan evt. graves en noget mindre sø, og udlægges et vådområde, herved kan der tilgodeses flere formål.

Måske er det også det kommunen arbejder i.  Hvis man vil holde fast i muligheden for ro stadion skal det hele graves, med anlæg hele vejen rundt om søen. Hvis der skal være ro stadion skal der også gøres plads til en motordrevet følgebåd.  Vi skal anskueliggøre og overbevise byrådet om, at den udsigt og biodiversitet der er i dag ikke bør ødelægges. Det der med Ro stadion er en meget gammel sag der har været arbejdet på  i mange år, men det er en sportsgren der ikke tidligere har været tradition for i Herning.

 

Knud mosen:  Michael S var med til forrige bestyrelsesmøde, med et rigtig flot oplæg.  Bestyrelsen har efter at have vendt det. Meddelt Michael at det ikke er en sag Dn kan gå ind i.

Selve Knudmosen er IKKE berørt af igangværende sag.

 

Slåning af græskanter og fældning af træer: Der skal laves flere faunapassager, og det er en løbende kamp med kommunen.  DN har ofte været i dialog med kommunen vedrørende, at der slåes for tæt på.  Det virker som om der er manglende kommunikation interne i teknik og miljøafdelingen.

Hvis man sætter gang i græsning af Præstbjerg, skrider hedeplejen det er ikke godt for biodiversiteten.

Kommentar:  Hvis bare hver landmand vil lade en meter stå rundt langs alle hegn, vil der være mange fauna passager til dyrelivet gennerelt.

Omkring nyhedsbreve, så er det pt ikke noget der bliver brugt mange ressurcer på. 

Leo Rabæk: En kommentar omkring landmanden, hvis man vil betale landmanden for at lægge et areal brak vi han meget gerne gøre det.  Det er et spørgsmål om penge.

Lone: Sidder i teknik og miljøudvalget. Tak for god beretning.  Interessant at høre omkring aktiviteter i området.  Flot at vi i Herning området bidrager med ca. 1000 medlemmer.  Super godt at der kan samles flere aktiviteter omkring familien.  Ros til Bruno igen.  Selvom man sidder i byrådet ved man ikke alt hvad der foregår rundt omkring i kommunen.  Det er dejligt med henvendelser fra alle beboere i området.  Omkring Rind er det dejligt at der er kommet en god afslutning på sagen.  Sagen med Høgild Plantage gik glidende.

Tina kommenterer omkring økonomi manglende opdyrkning på landmandens jord.  Det er et spørgsmål omkring penge. Hvad vi vil betale for vores fødevarer.

 

Bruno:  Der er stort fødevare spild. Bruger vi vore resurser forkert.

 

Lars Rahtje:  Der nævnes omkring landmænd, at det er et forkert sted at diskutere denne sag.

KE: Vi går i dialog med folk generelt, omkring alle sager

 

Der er et samarbejde med Herning kommune omkring faunastriber,  Det er noget landmanden sår,  og faunastriberne gør en forskel.  Faunastriber skal ligge i minimum 2 år, og nogle er begyndt at bruge samme område men flytte striberne nogle meter, Ved viadukten ved Gullestrup var der en flot blomsterblanding.  Selvom der såes flerårige planter er det ikke sikkert det kommer igen år 2. 

Faunastriber:  Når man går tur i Herning bebyggelsen er der mange villaer der ligger på fliseørken for og græsørken bag.  Her kan man også få nogle initiativer i gang.

 

Medlemmer til Afstemning

                           Flemming Bak

                           Bruno Sørensen

                           Bent Rasmussen

                           Steen Jørgensen

                           Axel Lynge Andersen

                           Peter Nowack

 

Valgt er Flemming / Aksel / Bent

 

Opstillede til suppleanter 

Steen Jørgensen

                           Bruno

                           Peter Novak

                           Bent Lund

                           Peer Madsen

 

Valgt er

                           Bruno og Bent lund