Danmarks Naturfredningsforening Herning

Årsberetning 2023

 

Medlemstallet primo november 2023 er 981hvilket er en fremgang siden sidste årsøde på 53

Arbejdet i bestyrelsen

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Knud Erik Christensen som formand,

Aksel Lynge Andersen som næstformand. Derud over består bestyrelsen af Bent Rasmussen, Leo Rahbæk, Flemming Bak, Lars Rathje, Erik Maul, Marika Borresen Andersen, Bruno Sørensen.

suppleanter Heinrich Berwald og Niels Bundgaard. Vi mødes hver 5 uge dog ikke i sommerperioden.

ligeledes deltager suppleanterne i møderne

Ud over møder i bestyrelsen har vi i løbet af året deltaget

i DN's 2 årlige repræsentantskabsmøder, forårets møde var et nyt tiltag som strakte sig over 3 dage.

fredag lørdag med div. Work shops og selve rep. mødet søndag, mødet blev holdt i Vingsted centret.

Årets andet rep. møde bliver holdt nu her på søndag 19 nov. i Vejle hvor vi er repræsenteret med. 2 fra bestyrelsen. Et vigtigt pkt. på mødet er Skovsgaards fremtid. I den forbindelse har vi i Samråd Vestjylland været på tur til Skovsgaard før den vigtige beslutning. Vi fik en rigtig god rundvisning på hele området og en grundig gennemgang af projektet ved Katrine Jensen, direktør for Natur Fonden, Skovsgaard er altid et besøg vær, et af de store problemer er bygningerne somkræver meget vedligehold.

Ligeledes har vi deltaget i div. DN møder online i forskellige arbejdes grupper

Vi er repræsenteret i Grønt råd, Støvrå komiteen, Naturrådet for Øvstrup Hede og vi samarbejder med de grønne organisatorer i Herning kommune.

Vi har deltaget i flere møder omkring vedvarende energi, Herning kommune har udtaget 5 projekter, der arbejdes videre med. Det projekt, der er under behandling, er projektet nord for Aulum på 145ha.

høring til projektet er udsat da der skal tænkes vindmøller ind i projektet, dernæst er der Nørreland ved Skarrild, energipark ved Haderup Romvigvej ved Vildbjerg og et ved Arnborg.

Staten havde udpeget Abildå til et projekt, men det afviste Herning kommune, man vil koncentrere sig om de 5 udvalgte projekter.

Der har været afholdt et borgermøde i Feldborg omkring et biogasanlæg, vi har indgivet et høringssvar.

Der liger også et høringssvar fra en borgergruppe, der har stor modstand mod projektet.

Generelt set kunne man ønske sig anlægget tættere på en større vej ligeledes er det tæt på Natur området Gindeskov krat.

Ligeledes har der været afholdt borgermøde omkring Ny Holing sø et projekt vi de sidste 2 1/2 år har arbejdet på samen med DOF. på mødet var et af de emner, som vi har anket nemlig sejlads, vi havde en del snak med fremmødte som var enig med os med hensyn til sejlads.

Selve projektet med stier udsigts punkter og info område kan blive god, men fugle området skal forblive uforstyrret.

Jo længere tid, der går, inden man går i gang med projektet, des bedre er det for fuglelivet.

 Jeg havde kontakt til Herning kommune for at høre hvor langt man var med projektet,

de kunne fortælle, at man var i gang med at lave en VVM rapport.

Aktiviteter Vi har holdt affaldsindsamlingen sammen med borgerforeninger med mere, og der er altid en stor opbakning.

Vi har ligeledes haft et foredrag på Herning Bibliotek med Thomas Boesdal

omkring ulven der var 50 deltagere, vi har ligeledes haft svampetur i Feldborg statsskov

Den anden søndag i september holdt vi traditionen tro Naturens Dag, afslutningen på Naturens uge, et arrangement vi i samarbejde med Herning kommune har afholdt de sidste 5 år med deltagelse af flere foreninger. Borgmester Dorte West åbnede dagen. Der var ca. 600 besøgende

og sammen med DN Ikast - Brande været med til bæredygtighedsdag på Herning bibliotek. Vi har et godt samarbejde med DN Ikast-Brande afdelingen.

Vi har et mål om at blive bedre til at lave flere arrangementer, få flere frivillige tilknyttet .

Man er altid velkommen til at komme med forslag.

Sager: Der har ikke været de store sager i året, vi har fået henvendelse om forurenet ridebanesand der kunne hentes efter VM arrangementet i Boxen vi fulgte op på med det samme, man kunne ikke hente sand. Noget af sandet blev genanvendt til andre ridebaner og stævner, der er stram kontrol med bortskaffelse, når det skal skift s i ridehaller, det sand, der var nederst under en gummi membran, blev brugt til opfyldning af kældre på sygehusgrunden, ligeledes fik vi en henvendelse omkring forurenet sand, der kunne hentes ved RE-Match som renser og genanvender materialer fra kunststof græs. Det var der også fuld kontrol på.

Så er der henvendelser omkring energi anlæg, vi kigger på alle henvendelserne, man vil gerne have grøn energi, men ikke som nabo.

Vi har klaget over placering af kunst i Deep Forest artland ved Døvling, kunst der er placeret i § 3 område.

kunstprojektet er lavet i ca. 2016 med tilskud fra Herning kommune, der var ikke taget hensyn til §3 området. Der skal laves ny lokal plan, da der er påtænkt et nyt stort Shelter projekt.

Herning kommune trak dispensationen tilbage.

Nordea Fonden som støtter det nye projekt foreslog Søren Taanning at vi holdt et dialogmøde omkring sagen, et møde som vi afholdt i oktober. Søren Taanning var ved at lave en handle plan for området og ville gå i gang med at fjerne kunstværkerne på nær en.

Vi har aftalt med kommunen om at besøge Deep forrest sammen inden årsskiftet for at følge op på dette.

Forslag om Fredning af Borris hede (Sovende fredning) som træder i kraft den dag forsvaret stopper med brug af området

Samarbejdet med Herning kommune: Vi har et godt samarbejde vi bliver hørt, et emne vi de sidste år har drøftet er mindre slåning af kommunale arealer, det har båret frugt, der skal spares penge det er så blevet en gevinst for naturen, på sidste byrådsmøde i Natur klima og teknik udvalget blev der vedtaget en plejeplan det glæder vi os til at følge.

Det er ligeledes dejligt at se den udvikling der er på den grønne omstilling i kommunen.

Mange virksomheder ligger arealer ud til natur Dilling er et godt eksempel som nævnt tidligere ligeledes projektet Gjellerup enge som Ege tæpper har en stor andel i.

Fokus punkter: beskyttelse af drikkevands boringer, hvad kan vi gøre ved PFAS forureningen, pleje af naturarealer som kommunen har ansvaret for.

b.la Gindeskov krat ved Feldborg som kræver pleje insekter forsvinder derfra, ligeledes hede arealerne på Ovstrup hede der er meget fyr og birk, stierne   b.la. Stovbæk , som Fugleværns fonden har købt ca. 70 ha af med overtagelse fra i dag.

Det er kun nogle af de punkter vi er obs på og vi modtager gerne henvendelser om andre ting.

Vi kan altid gøre det bedre vi arbejder på at få udsendt nyhedsbreve lave medlemsmøder få frivillige inddrages mere i arbejdet, aktiviteter hvad kan vi gøre der.

Bedre formidling via Nyhedsbreve.

Vi bruger meget tid på at gennemgå de sager vi får tilsendt fra Herning kommune.

Vi kan altid gøre tingene bedre.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet en stor tak til Bent for den stor viden og indsigt han har på mange områder.