Referat for møde i bestyrelsen DN Herning ons. d. 12-05-2021

 

Tid:                              Kl. 18.00-21.00

Sted:          Aulum fritidscenter

                Markedspladsen 10

 

Fraværende:                Verner og Bent Lund

Referant                       Tina

 

1.Velkomst

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

           Godkendt med en enkelt rettelse, det er Leo L der står for affalds indsamling ikke Leo R

2a.             Godkendelse af dagsorden.

                  Godkendt

3. Evaluering af affaldsindsamlingen

                  I år var der fin tilslutning igen.
                  Kun Timring havde ingen fyldte containere, alle andre havde succes

                  3812 kg er indsamlet i Herning kommune

                  Der var i år mange mundbind, og ikke så meget emballage fra take away

                 

I Aulum var der ca. 30 personer

I Ørre var der ca. 40 personer der deltog.

                 

Der har været forslag om at flytte indsamlingen til efteråret, men det er droppet igen

 1. Evaluering af årsmødet

Leo L: Joan Hansen smuttede meget hurtigt efter mødet, det havde kunne være rart at kunne stille nogle spørgsmål, men hun smuttede med det samme

 

Leo R syntes hun havde et godt indslag, om det hun var bedt om
God ordstyrer.

 

          Bruno:  enig med Leo L der var ingen mulighed for spørgsmål

Bent R:  Der var ikke lavet et ordentligt program hun kunne få - som forventnings afstemning.  Det må vi lære af til næste gang

 

          Leo R:  Det var en god beretning

 

 1. Info fra Rep.mødet (Bent)

KE og Bent deltog:  Det var et tætpakket program. Maria kom med sin beretning, hun favner bredt, også omkring den nye strategiplan der skal vedtages til efterårets repræsentantskabsmøde.  Maria blev genvalgt.  Der var 2 der var på valg i hovedbestyrelsen, og disse 2 blev erstattet af nye personer:

 

Der blev genvalgt 8 personer til selve repræsentantskabet.

 

Gennemgang årsberetning. Gennemgang årsregnskabet.

Dette ligger tilgængelig på DN’s hjemmeside

 

Der blev drøftet mere vild natur i Danmark og naturnationalparker

Nogle mener der skal indhegnes, andre mener det ikke skal indhegnes

 

Projektet på Mols blev også vendt. Det er noget man er nødt til at tage afstand fra.

Rune fra hovedbestyrelsen har været foregangsmand for nationalparkerne

 

Der kunne stilles spørgsmål til vores miljøminister, som svarede flot på spørgsmål
spørgsmålene var formuleret på forhånd og der kunne ikke stilles yderligere

 

Er der DN ungdom i Herning?  Det er der ikke.

 

 

 

 1. Fordeling af poster

                  Se separat dokument

 

 1. Forestående opgaver.

        Hjemmeside

                                    Skal der afholdes et kursus? også til Podie

                                    DN vil gerne hjælpe hvis der er behov for det

        Nyhedsbreve

                                   

        Aktiviteter 

                                    Heimdal og se melorme produktion

 

        Møde med Skovfoged John Milther

Mødet med Skovfoged blev aflyst i efteråret, KE har kontaktet ham og han vil gerne mødes med os.  Det bliver slut eftermiddag i Skærbæk KE laver aftale

 

        Besøg hos Herning vand

Skal dette laves som en medlemsudflugt?  Rigtig god ide.  Der er meget at se på Herning Vand

 

        Møde med landbruget

                                    Der skal aftales et møde når vi kan igen

                                    KE/Svend aftaler et møde Bent er tovholder

 

        Tur til Lille Vildmosen

                                    Hvem vil være tovholder for denne tur?

                                    Skal det være bestyrelsen eller medlemmer??

                                    Medlemmer er der enighed om

                                    Der er søgt om penge til turen

 

                                    Vi er fået DKK 7689,- til en bus

                                    Bjarne undersøger omkring guide, der kan være nogen egenbetaling

 

        Naturensdag tema ” Den Eventyrlige natur”

                                    2 weekend i september (naturens uge)

                                    Programmet er planlagt

                                    Samme aktiviteter som sidste år

 

Svampetur i efteråret

                                    Bjarne og Bent styrer det - 25/09-2021

                                    Samme program som sidste år

Kommunalvalget

                                    Der skal nedsættes en gruppe der tager sig af dette                 

Der er oprettet en gruppe på Facebook for lidt erfaringsudveksling

                                    Bent R + TMO + Axel + KE.

 

        Podio kursus

                  Der er kommet en mail til Leo Vedr. Faunastriber

Bruno har tilmeldt sig via borgerforeningen, og derfor aftales at der kommer nogen og sår

 

 1.  Naturnationalpark Stråsø

                                    Det er udpeget til naturnationalpark

                 

                                    Der har været afholdt møde 11-05-2021, der bliver lavet en gruppe.

Per Mikkelsen er den der repræsenterer DN i de 3 kommuner, der laves en undergruppe hvor formanden fra de enkelte foreninger + 1 ekstra.  Aksel vil gerne deltage sammen med KE

 

 

 1. Holing sø

Der er møde 27-05-2021, Axel har skrevet lidt omkring hvad man kunne tænke sig derude.  Det er et fantastisk område i området derinde bagved. Den sydlige del er ikke fredet, der er nogle kunstige høje, hvor det med fordel kunne være muligt at lave et observatorium eller observatorium. Man kunne komme med udkast til kommunen. Som et alternativ til søen med ro-stadion - dette kunne være et godt emne til kommunalvalget.  Det er generelt et godt naturområde.

 

Der skal laves et skriv til Herning Kommune omkring de ”disc points” der er ved Fuglsang Sø, gerne med angivelse af alternativt sted til stederne.
Eller sige de kan forsøge at droppe græsklipningen og se om nogle reagerer?       Action Axel

 

 1. Referat fra mødet omkring omorganisering DN kontakter Vestjylland

 

 1. Sager fra mailboksen m.m.

                                    Hvor mange ser på mailboksen??  Ikke ret mange desværre

                                    KE:  Vil du sende adressen og adgangskoder sammen med referat?

 

                                    Podie:  Jan har lavet en bemærkning for et par uger siden

Vedr. Snejbjerg, fjernelse af dige.  Jan har lavet en påklage af det - der er deadline 19-05-2021.

Alle ser på sagen og melder tilbage til formanden om der skal klages. 

                 

 1. Nyt fra geo udvalgene

Stavlund dambrug er nedlagt, og fiskeriet er blevet sløjfet.  Der er lavet 2 flotte søer og et fantastisk naturområde, åen er ny slynget, og det er blevet super godt

 

 1. Evt.

Huller i Rind Plantage, der er plads til store træer.  John Poulsen vil gå videre og få det undersøgt hos kommunen.  Herning folkeblad har fundet nogle gamle kort hvor man kan se hvor der har gået en gammel kirkesti.

 

Næste møde 16-06-2021  -  sommerafslutning.  Fårebæk bålhytte alternativ Præstbjerg naturcenter

Mvh.

Knud Erik