Beretning årsmødet 2022

 

Så er 2022 snart slut, vi kan se tilbage på et normalt år uden restriksioner.

Status for DN Herning, medlemstallet ligger konstant på ca.950 medlemmer,på

landsplan er der ca. 130.000 .

Der har været masser af mødeaktiviteter hen over året, noget vi har taget med fra ned lukningen er zoom møder et godt redskab til DN kurser og informations møder.

Vi har deltaget i rep. mødet i foråret som blev afholdt i Rebild vi har 2 pladser.

weekenden den 19-20 november afholdes efterårets møde i Aarhus.

Dn er naturens vagthund, vi får hen over året henvendelser fra borgere som vi hurtigt ser på der har været et par ting som vi er gået videre med til kommunen b.la deponering af vand

i Snejbjerg  en stor ros til Herning kommune for hurtig respons de var på stedet indenfor en time efter henvendelsen , det gælder også for de andre henvendelser.

Energiprojekter i kommunen, det er nødvendig med flere vindmøller og solcelle parker.

Det er også et pkt. på Rep. mødet som skal diskuteres.

Herning kommune har udtaget 3 projekter so man vil gå videre med i første omgang.

Der har været afholdt et møde her i efteråret hvor vi også deltog, det vil blive opfulgt igen til foråret. Når evt. projekter bliver udvalgt vil der gå ca. 5 år inden arbejdet bliver sat i gang. Vi har fået et par henvendelser fra borgere i Snejbjerg og Hodsager området . Vi har været ude for at se på de to områder, umiddelbart er der ikke natur der bliver berørt.

Vi kan kun opfordre til at man indsender høringsvar til lokalplanen . DN Herning følger

selvfølgelig op på sagerne når de kommer i høreing. Det sidste projekt vi indgav høringssvar til var solcelle projektet i Ginderskov. et projekt der er blevet udsat.

Andre sager vi arbejder med er NNP. Vi er repræsenteret i brugerrådet NNP stråsø

i samarbejde med DN Ringkøbing-Skjern og DN Holstebro . De 3 lokal afdelinger har udarbejdet en plan for forvaltning af området som er mundet ud i et fælles høringssvar 

med DN (Bo Håkonson). DN Hernings rep. er Aksel Lynge Andersen. Der har været afholdt

flere offentlige tur i Stråsø med stor tilslutning, der er i forhold til Nørrelund plantage /Harrild hede ikke de store protester. Århus universitet har netop afsluttet en undersøgelse omkring vild natur hele 83 procent i at NNP vil give bedre levesteder en række vilde dyr og planter og at det vil give gode naturoplevelser.

Det der har fyldt meget er Holing Sø projektet, vi startede sammen med DOF i efteråret

  1. Vi har afholdt en del møder i foråret 2022 og var næsten kommet i mål, det strandede desværre på grund af sejllas. Afgørelsen ligger til behandling i Byplanudvalget der er blevet arbejdet vider med scenarie 1 og 3. man kan finde sagen i referatet fra mødet . på byplanudvalget side.

Herning kommune er godt klar over at det kan trække i langdrag med projekte,

hvis DOF og DN anker forslaget.

Vi arbejder også med plejeplan for de grønne områder, vi mener Herning kommune

stadig slår græsset for ofte, vi mangler en klar plejeplan for de grønne områder, en plan der skal meldes ud til borgerne. Lige som Holstebro og Skive kommune har gjort borgerne skal mere inddrages i projekter. Mange steder ser vi at borger tager sagen i ejen hånd og slår græsset på kommunale områder der grænser op til deres grund. Vi tager det med som emne på næste Grønt Råds møde

Der er heldigvis mange virksomheder der starter deres egne projekter.

Vi fik en pulje penge fra Iso bro fonden til en tur til Lille Vildmosen, på grund af Covid kunne den ikke gennemføres, vi fik lov til at bruge pengene til køb af blomsterblandinger.

Frøene er brug til forskellige projekter i kommunen og med stor glæde i forskellige daginstitutioner, vi har stadig frø til foråret så har man et projek er man velkommen til at kontakte os.

Udvalg: Vi er repr. i Grønt Råd ,Ovstrup Hede, Bæredygtig Herning, Grundvandsrådet, NNP Stråsø og Storå komiteen.

I Storå komiten har der været afholdt ca. 6 møder siden opstarten ,der er lavet en stor undersøgelse omkring jordbunds forholdene okker med mere en undersøgelse der skal munde ud i et resultat omkring hvor man parkere vandet bedst muligt, der bliver arbejdet på et færdigt resultat i 2023.

Aktiviteter: Vi har afholdt  i samarbejde med DN et naturformidlings kursus i Præstbjerg

med 12 deltagere, der har været en fællestur til afald i Fasterholt sammen med DN Ikast-Brande. Der var planlagt en tur til Herning Vand som blev aflyst for lidt tilmeldte.

Tur til Feldborg statsskov for at se på Naturstyrelsens afgræsningsprojekt .

Naturens Dag i Løvbakkerne i samarbejde Herning kommune (Laila G. Lauridsen og Elsebeth Houe). Der var ca 800 med til dagen masser af spændende aktiviteter glade børn forældre og bedsteforældre. Vi har fåret mange positive tilbagemeldinger og er selvfølgelig klar igen i 2023.

Her i efteråret har vi også afholdt vores svampetur i Feldborg statsskov det var i år svært at finde svampeeksperter men det lykkedes til sidst, der var ca.60 deltagere.

Vi er allerede i gang med at planlægge ture i 2023, er der forslag til ture eller arangementer er i velkommen til at kontakte os.